Bod TUBO (zkratka Technical University BrnO) vznikl v roce 1994 přestavbou původního astronomického pilíře až na úroveň střechy bývalé astronomicko-geodetické observatoře Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Pilíř je v horní části opatřen zařízením pro nucenou centraci. Bod TUBO byl postupně zapojován do regionálních měřických kampaní GPS v okolí Brna a posléze i do celostátních a mezinárodních projektů.
Bod TUBO je součástí sítě DOPNUL, která vznikla zhuštěním sítě NULRAD tvořící spolu geodetické základy tzv. „nové generace“ vybudované výhradně družicovou technologií GPS. Bod TUBO je též zařazen do Geodynamické sítě ČR pokrývající celé území ČR a vybudované za účelem sledování geodynamických jevů. Bod TUBO je zapojen i do regionální geodynamické sítě MORAVA jejímž účelem je monitorování geodynamiky na styku Českého masivu a Alpsko-Karpatské soustavy. V rámci evropských mezinárodních aktivit bylo na bodě TUBO observováno v rámci kampaní CEGRN (Central European Geodynamic Reference Network). Pro oblast Brna je bod TUBO ústředním bodem tzv. Brněnské sítě GPS zaměřené ve spolupráci s Katastrálním úřadem pro účely ověření přesnosti ZBP v okolí Brna a zároveň pro účely zhuštění bodového pole. Brněnská síť GPS obsahuje několik desítek trigonometrických a zhušťovacích bodů a pokrývá okolí do 15 km od bodu TUBO. Bod TUBO byl používán pro připojení celé řady účelových sítí včetně vytyčovacích sítí brněnských silničních tunelů v Pisárkách a Husovicích. Bod TUBO sloužil i pro experimentálně výzkumná měření za účelem určení průběhu geoidu na území Brna a okolí, včetně speciálního měření profilu geoidu ve směru největšího gradientu na trase Velká Bíteš – Brno – Uherské Hradiště. Významným experimentálním měřením bylo studium využití GPS pro detekci malých prostorových posunů určovaných na dlouhé vzdálenosti ze stanice GOPE (experiment PEBRMIX), což je problematika týkající se deformačních měření. Měření na bodě TUBO je využíváno i pro pedagogické účely.
Od 14. června 2001 je na bodě TUBO v permanentní činnosti družicová měřická aparatura GPS. Stanice byla zařazena od 21.9.2001 do mezinárodní sítě permanentních stanic EUREF. Vedle první GPS permanentní stanice GOPE provozované VÚGTK Zdiby – GO Pecný je to druhá permanentní stanice sítě EUREF v ČR. Permanentní stanice byla uvedena do provozu ve spolupráci Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech - Geodetické observatoře Pecný a Ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.
Od 15.12.2005 je stanice TUBO součástí sítě permanentních stanic CZEPOS.